6. OMT historik:

OMT HISTORIK: Sektionen för Ortopedisk Manuell Terapi 1966 – 2006

 Sektionen för Ortopedisk Manuell Terapi (OMT-sektionen) bildades 1966 under namnet sektionen för Manuell Terapi som den första sektionen inom Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund (LSR). Den moderna OMT-historiken började dock någon gång redan på 1940-talet då den Norska sjukgymnasten Freddy Kaltenborn, som även var utbildad gymnastikdirektör i Tyskland, såg positiva resultat av manuell behandling. Då Kaltenborn ville lära sig mer började han på 50-talet att studerade Ortopedisk Medicin i London och blev certifierad lärare hos Dr James Cyriax. Kaltenborn studerade senare även Kiropraktik och Osteopati innan han utformade ett för sjukgymnaster unikt system som idag benämns ”OMT Kaltenborn-Evjenth Concept” på vilken den svenska OMT-sektionens utbildningsprogram är baserat.

 

När vi talar historik kan det i sammanhanget vara intressant att veta att den kända svenska sjukgymnasten Henrik Kellgren (1837-1916) fick en dotter som gifte sig med Edgar Cyriax, blivande läkare från Storbritannien. Paret Cyriax fick sedan en son som blev den kände Dr James Cyriax, läkaren som myntade begreppet ”Ortopedisk Medicin”. Dr Edgar Cyriax gick läkarkursen i sjukgymnastik på Gymnastiska Central Institutet (GCI) i Stockholm 1899 och 1903 skrev han boken ”The elements of Kellgrens Manual Treatment”. Det är lätt att med den historiska bakgrunden förstå varför Dr James Cyriax var så generös mot sjukgymnaster och många idag internationellt kända sjukgymnaster träffades och inspirerades också hos Dr James Cyriax i London på 1960-talet, bl.a. Maitland (Australien), Grieve (Storbritannien), McKenzie (Nya Zealand), Paris (USA), Lamb (Canada).

 

Går vi ännu längre tillbaka i tiden, i den Svenska sjukgymnastikens historia, finner vi John Govert In de Betou (1810-1854) som efter högre militärläroverket 1836 tog examen vid GCI 1837. Han reste sedan 1838 till London och upprättade det första svenska sjukgymnastikinstitutet utomlands. Där kom 1842 hans skrift “Therapeutic manipulation or medicina mechanica”. Ny upplaga kom 1846 med titeln “A successful treatment of various disorders of the human body, by mechanical applications”. Då In de Betou kallade sig “medical practicator in therapeutic manipulation” var och är det fortfarande omöjligt för omvärlden att förstå att det var en svensk sjukgymnast som behandlade sina patienter med manuel terapi och träning under första hälften av 1800-talet. Hans skrift 1842 anses vara den första om svensk sjukgymnastik på främmande språk. Skriften uppmärksammades i Tyskland av Dr Richter och därmed började svensk sjukgymnastik praktiseras i Tyskland.

 

Anders Ottosons fantastiska doktorsavhandling om den Svenska sjukgymnastens historia under perioden 1813-1934 som kom år 2005 gav oss ökad förståelse och kunskap. Vi vet därför idag en hel del om hur den världsledande svenska sjukgymnastiken ”över en natt” förpassades tillbaka till ”stenåldern” och fick börja om på ny kula efter 100 år. Nu vet vi ju att manuella behandlingsmetoder och träning i olika former har funnits sedan ”de gamla grekerna” men utvecklingen verkar gå ”i cirklar” och svenska sjukgymnaster drog antagligen ett strå till stacken med start för närmare 200 år sedan.

 

Den form av Manuell Terapi som vi idag praktiserar i Sverige kom, som nämndes inledningsvis, med Kaltenborn från Norge där ”Spesialgruppe for medicinsk manipulation” bildades 1956. Mycket av vidareutbildningen var då baserat på tekniker från Cyriax Ortopedisk Medicin och James Menells Osteopati. Kaltenborn och hans kollegor fortsatte sitt sökande och träffade bland annat läkaren och Osteopaten Allan Stoddard som introducerade mer specifika undersöknings- och behandlingstekniker, något som förändrade den Norska utbildningen markant. ”Manuell Terapi ad modum Kaltenborn” kallades nu det vidareutvecklade sjukgymnastiska systemet som ersatte den tidigare ”Cyriaxexamen”.

droppedImage

 

Kaltenborns samarbete med Cyriax fortsatt dock och 1973 bildade Cyriax (Ortopedisk Medicin), Stoddard (Osteopati), Hinsen (Kiropraktik) tillsammans med Kaltenborn och Olaf Evjenth (Manuell Terapi) gruppen International Seminar of Orthopaedic Medicine/Manual Therapy (ISOMT) och hade en fem veckor lång utbildning med 74 sjukgymnaster och läkare från 12 nationer. År 1973 bildades ”International Federation of Orthopaedic Manipulative Therapists” och IFOMT blev 1974 den första ”subgruppen” till världssjukgymnastförbundet World Confederation of Physical Therapists (WCPT).

 

I början på 60-talet ökade intresset från svenska sjukgymnaster och 1962 inviterades Freddy Kaltenborn att hålla kurs i Sverige. Professor Harald Brodin var först inte intresserad av de ortoped medicinska tekniker han såg, det var ingenting för hans sjukgymnaster. Brodin skrev även en artikel i Sydsvenska Dagbladet där han just uttalade sig negativt. Då Kaltenborn senare fick en ny chans att visa hur han utvecklat teknikerna ökade intresset från Brodin och de första Svenska kurserna var ett faktum. Vid en kurs i Falsterbohus 1965 kom närmare 300 deltagare. I samband med kursen, som arrangerades av LSR:s 4:e distrikt hölls även riksmöte. Med på deltagarlistan fanns många kända namn som kom att betyda mycket för svensk sjukgymnastik under kommande år. Med var även den svenska sjukgymnasten Henrik Agaton som var svåger till James Cyriax. Vid mötets bildades en interimsstyrelse som fick i uppgift att bilda en svensk sektion för manuell Terapi. Den första sektionen inom LSR bildades sedan formellt året efter.

 

droppedImage_2

 

OMT-sektionen inledde redan på 1960-talet ett nära samarbete med motsvarande läkarförening, Svensk Förening för Ortopedisk Medicin (SFOM). År 1980 ändrade sektionen namn till sektionen för Ortopedisk Medicin. Namnet ändrades sedan till dagens namn, sektionen för OMT då sektionen 1982 som representant för svensk OMT blev medlem i IFOMT.

 

I mars 2004 fastställde IFOMTs ”general meeting” den idag aktuella definitionen av OMT, den lyder: ”Orthopaedic Manual Therapy is a specialized area of physiotherapy/physical therapy for the management of neuro-musculo-skeletal conditions, based on clinical reasoning, using highly specific treatment approaches including manual techniques and therapeutic exercises. Orthopaedic Manual Therapy also encompasses, and is driven by, the available scientific and clinical evidence and the biopsychosocial framework of each individual patient”.

Några nyckeldatum i sektionens historia

1959 Freddy Kaltenborn höll sin först kurs i Sverige.

1962 – Manuell Terapi kom till Sverige genom att Laila Zryd-Carlsson i Malmö som hade hört talas om Freddy Kaltenborn manuella undersöknings- och behandlingstekniker. På den tiden var professor Harald Brodin och Gun Evant ansvariga på sjukgymnastinstitutet i Lund, vilka Laila kontaktade. De var dock något avvaktande. Laila bjöd då in Kaltenborn privat till sin praktik i Malmö. Det skulle bli åtskilliga E- och R-kurser innan den Svenska sektionen bildades och stod på egna ben. Zryd-Carlsson envisades med att få Brodin intresserad och till slut fick Kaltenborn komma och demonstrera sina tekniker varpå Brodin blev mycket intresserad.

 

1965 Fortbildningskurs med riksmöte arrangeras av 4:e distriktet inom LSR i Falsterbohus, det var ca. 300 deltagare närvarande, en interimsstyrelse bildades i syfte att förbereda ett bildande av en sektion inom LSR. Många personer, från Ystad till Luleå, som skulle komma att betyda mycket för svensk sjukgymnastik fanns med som deltagare, t.ex. Joan Gornitzka, Ingrid Odén, Marianne Svennilson, Ernie Tobell, Rose Zäterström, Gudrun Möller, Margareta Myrenberg, Ann-Marie Eggertz, Inger Björsell, Marianne Alenfelt

 

1966 I maj i Falsterbohus bildades sektionen för Manuell Terapi inom LSR. Vår första ordförande hette Sol-Britt Slättberg hon hade då gått två kurser för Kaltenborn. Samma år i oktober bildades läkarföreningen SFOM av Brodin som kontaktade LSR för att etablera ett samarbete.

 

1969 De första sjukgymnasterna avlade sin mobiliseringsexamen, i dag OMT steg II, vilket då baserades på E- och R-kurserna samt auskultation. Kaltenborn, Evjenth och Brodin var examinatorer. Under de kommande åren växte intresset stort och det hölls många kurser runt om i landet.

 

1977 Den första organiserade ettårsutbildningen i OMT med studieplan hölls i Lund, utbildningen avslutades med mobiliseringsexamen.

 

1980 Detta år startade organiserad kursverksamhet inför mobiliseringsexamen genom Marna Alderin och Dan Wallin. Hos dem kunde man auskultera samt arbeta under ett år. Olika föreläsare med kompletterande inriktning bjöds in. Under de efterföljande åren startade fler utbildningar vilket gjorde att OMT började få en viss spridning över landet, idag har OMT-sektionen tio utbildningsställen från Lund till Umeå.

 

1982 OMT sektionen vann medlemskap i ”International Federation of Orthopaedic Manipulative Therapists”. Detta skedde i samband med en IFOMT- kongress i Stockholm och som hölls i anslutning till WCPTs världskongress samma år på Älvsjömässan. Förutsättningen för medlemskap i IFOMT var att OMT-sektionens dåvarande utbildningsplan uppfyllde kraven från IFOMTs ”Standards Committee”.

 

1986 Första internationella OMT-examen (steg 3) i Sverige. Kaltenborn och Evjenth var censorer samt Brodin observatör. Både svenska och finska sjukgymnaster avlade sin examen. Marna Alderin och Dan Wallin var de första två sjukgymnasterna som avlade examen i OMT.

 

1987 OMT-sektionens Lärarråd bildades. Samtliga dåvarande fem utbildningsställen i Sverige var representerade. Lärarrådets uppgift var att samordna vidareutbildningen på de olika utbildningsorterna, samt att upprätta ett regelverk för examination. Lärarrådet godkändes formellt av kongressen i februari 1988.

 

1988 Lärarrådet påbörjade en lärarhandledning för OMT steg II med definitioner, undersöknings- och behandlingsmallar för columna och extremiteterna samt litteraturhänvisningar.

 

1989 Den andra OMT-examen genomfördes i Sverige med censorer från Norge.

 

1991 Lärarhandledningen för OMT steg II blev klar och lade grunden för en strukturerad utbildning på de olika utbildningsorterna.

 

1993 Det tredje examinationstillfället för OMT-examen var arrangerades med de Svenska censorerna Marna Alderin och Dan Wallin i spetsen. OMT-sektionen stod äntligen på egna ben. Kaltenborn och Evjenth fanns dock alltid med i bakgrunden som ständiga inspirationskällor. Första högskolekursen startade (20 poäng OMT) och initiativtagare var Inga Arvidsson på KI. Då och fram till idag har OMT-kurser på KI i olika former (10, 20 och 40 poäng) varit den mest sökta kursen av alla kurser på KI. Skillnaden mellan 20 poängskursen och OMT-sektionens OMT steg II var att auskultationer inte ingick på KI, däremot var den lite mer vetenskapligt förankrad då en 5 poängskurs med forskningsmetodik och projektarbete ingick. Kursen var godkänd av OMT-sektionens lärarråd att motsvara den teoretiskt men inte fullt den praktiska delen av OMT steg II. För att kunna gå upp i OMT-tentamen (steg II) måste studenten genomföra 60 timmar av auskultation under handledning samt en praktisk examination med patient. Idag finns flera högskolekurser i Sverige som ”motsvarar” OMT steg I,  II och III både på 10, 20, 30 och 40 poäng beroende på om auskultationer och forskningsmetodik med projektarbete på 5 till 10 poäng ingår.

 

1994 Specialistkompetens inom OMT hade OMT-sektionen och LSR arbetat hårt för i 10-15 år innan det blev verklighet 1994. Kravet var avlagd magisterexamen, presentation eller publicering av vetenskapligt arbete samt OMT-utbildning motsvarande OMT-examen. De två första specialisterna som godkändes var Inga Arvidsson och Ragnar Faleij.

 

1996 Stort 30-årsjubileum firas tillsammans med SFOM i samband med årskongressen på Loka Brunn.

 

1997 Arrangeras nordisk Kongress i OMT/OM i Stockholm med över 450 deltagare från närmare 20 länder. Pre-congress Course genomfördes med professor Lance Twomey i Helsingfors.

 

1998 Flera uppdragsutbildningar på Lunds universitet, Göteborgs universitet, Karolinska Institutet och Uppsala universitet kommer att ges under de kommande åren. En komplett OMT-utbildning till OMT-examen (OMT steg I-III) som innehåller alla delar av IFOMTs standards (teoretisk undervisning, klinisk handledning, vetenskapligt arbete och examinationer) kommer att motsvara 70 högskolepoäng. Sektionen har detta år runt 1400 medlemmar.

 

2000 IFOMT världskongress i Perth Australien tar steget in i en ny tidsålder och kongressen är av världsklass när det gäller forskning och vetenskaplighet. Marina Wallin från Sverige röstas in i IFOMT-styrelsen.

 

2001 En första sammanhållen OMT steg II-III genomförs som uppdragsutbildning i Karolinska Institutets regi, utbildningen ger 30 poäng.

 

2003 Startade den första magisterkursen i OMT 40 poäng på Karolinska Institutet.

 

2004 IFOMT håller världskongress och firar 30-årsjubileum i Kapstaden i Sydafrika och Marina Wallin väljs till vice ordförande i IFOMT-styrelsen. Idag har IFOMT 20 medlemsländer och ett antal registrerade intressegrupper som arbetar med att uppfylla utbildningskraven för medlemskap.

 

2006 Sektionen för OMT firar 40-årsjubileum i Göteborg. Över 200 medlemmar har OMT-examen (OMT steg III). Alla sektioner inom LSR kommer efter kongressbeslut från och med den 1 juli 2006 att bli en fullt integrerad verksamhet inom LSR. Förbundets 12000 medlemmar skall under våren välja den sektion dom önskar tillhöra och medlemsavgiften till sektionerna är inkluderad i medlemsavgiften till LSR. Mot extra avgift till LSR kan medlemskap i fler än en sektion erbjudas. Representanter från sektionerna kommer vid nästa LSR kongress att för första gången representera sektionerna vis LSRs högsta beslutande organ.

 

Sektionen har under perioden 1966-2006 haft följande ordföranden

1966 Solbritt Slättberg,

1969 Elsa Ingesson,

1976 Dan Wallin,

1981  Marie-Louise ”Mia” Lindqvist,

1989 Inga Arvidsson,

1995 Ragnar Faleij,

2001 Ola Benjaminsson,

2003 Ingela Ågren,

2004 Ragnar Faleij.

 

Sammanställt av Ragnar Faleij i februari 2006 med hjälp av Freddy Kaltenborn och Mia Lindqvist.

 

droppedImage_1

( Foto: Carina Ågren)

Bakre raden från vänster:Hans Schmid, Mia Lindqvist, Maja Ingvarsson, Brita-Lena Rundcrantz, Kaj Lazerow, Eva Holmström, Britt-Marie Johnsson, Birgitta Johnsson, Dan Wallin

Främre raden från vänster :Sol-Britt Slättberg, Elsa Ingesson, Christina Weibull, Freddy Kaltenborn, Laila Zryd Carlsson, Ulla Jerre

En reaktion på “6. OMT historik:”

  1. En stor glädje att läsa historiken. Även om det är et tag sedan! Många hälsningar från Elsa Ask

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

OMT, vinkunskap, Frankrike-franska,Tallholmen, tango.